Közzétételi lista Iskola PDF Nyomtatás E-mail

 

 

031461

Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

3300 Eger, Iskola utca 3.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1 . Intézmény adatai

 

OM azonosító:

031461

Intézmény neve:

Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Székhely címe:

3300 Eger, Iskola utca 3.

Székhelyének megyéje:

Heves

Intézményvezető neve:

Dr. Naár Zoltánné

Telefonszáma:

36/412-149

E-mail címe:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.28.

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-szakiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés - kifutó rendszerben)

-szakiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től felmenő rendszerben)

-speciális szakiskola (közismereti képzés - kifutó rendszerben)

-speciális szakiskola (szakképzés - kifutó rendszerben)

-kollégiumi nevelés-oktatás

2 . Fenntartó adatai

 

Fenntartó:

Egri Tankerületi Központ

Fenntartó címe:

3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Fenntartó típusa:

tankerületi központ

Képviselő neve:

Ballagó Zoltán

Telefonszáma:

+36 (36) 795-230

E-mail címe:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

3 . Az intézmény működő feladatellátási helyei

001 - Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium (3300 Eger, Iskola utca 3.) Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- kollégiumi nevelés-oktatás

- speciális szakiskola (közismereti képzés - kifutó rendszerben)

- speciális szakiskola (szakképzés - kifutó rendszerben)

- szakiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től felmenő rendszerben)

- szakiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés - kifutó rendszerben)

4 . Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

Összes

feladatel látási

helyek száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma

Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben

alkalmazottak nyitóállománya

Sikeres szakmai vizsgát

Sikeres érettségi vizsgát

Osztályt erem,

szaktant

erem/cso

portszob a

összesen

Osztályo k,

csoporto k száma összesen

Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma

Összesen

ebből

Összesen

ebből

nők

tett

tanulók száma

tett

tanulók száma

Összese n

ebből

nők

leányok

gyógype dagógiai

nevelésb en,

oktatásb an

résztvev ők

felnőttok tatásban

résztvev ők

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Általános iskola

1

134

55

20

0

16

15

0

0

11

7,00

4

3

Szakközépiskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakiskola, készségfejlesztő iskola

1

31

10

31

0

4

3

15

0

4

4,00

0

0

Gimnázium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakgimnázium

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Fejlesztő nevelés oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Összesen

(s01+s02+...+s07)

2

165

65

51

0

20

18

15

0

15

11,00

4

3

Alapfokú művészetoktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kollégium

1

31

8

13

0

3

2

0

0

0

0,00

3

1

Logopédiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Nevelési tanácsadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Szakértői bizottsági tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai

fejlesztés és gondozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Konduktív pedagógiai ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Gyógytestnevelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai

ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

 

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat 2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

Óvodá ban

foglalk

oztatot

t

1-4.

évfolya mon

5-8. évfoly amon

(ált.

iskolá ban, gimná ziumb an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán, szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő

iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu m szakképző évfolyamán

Alapfo kú

művés zeti

iskolá ban

Kollég iumba n

Pedag ógiai

szaksz

olgálat nál,

utazó

gyógy pedag ógusi, utazó

kondu ktori

hálóza t,

kiegés zítő

nemze tiségi

nyelvo ktatás

feladat nál

Fejlesz tő

nevelé s-

oktatás ban

Összes en

(o01+

…+o0

4+o06

+…+o

13)

Részmunkaidősból a teljes munkaidő

közismereti tárgyat tanít

szakmai

elméleti

szakm ai

gyakor lati

elméle ti

gyakor lati

10 %-

a alatti

10-50

%-a

közötti

50 %a

feletti

összes

en

ebből

szakkö zépisk

ola két éves

érettsé gire

felkész ítő évf.

tárgyat

tárgyat

tanít

 

tanít

 

foglalkoztatott

munkaidőben foglalkozatott

Teljes munkaidős

0

7

9

1

0

0

3

0

0

0

3

0

0

23

0

0

0

ebből nő

0

7

8

1

0

0

2

0

0

0

2

0

0

20

0

0

0

Részmunkaid ős

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

ebből nő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Óraadó

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

ebből nő

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Összesen

(s01+s03+s05

)

0

7

10

1

0

0

3

0

0

0

3

0

0

24

0

0

0

ebből nő (s02+s04+s06

)

0

7

9

1

0

0

2

0

0

0

2

0

0

21

0

0

0

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

Pedagógus

képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, szakmai tárgyra képesített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, középfokú végzettségű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

(s01+s02+…+s12

)

1

1

1

0

0

7

8

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

23

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Teljes és részmunkaidős összesen

Megbízásos jogviszony (megbízási szerződés)

 

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen (s02+s03+…+s21)

4

2

0

0

4

2

0

0

Titkár (óvodatitkár,

iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár)

1

1

0

0

1

1

0

0

Dajka

 

 

 

 

 

 

 

 

Gondozónő és takarító

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboráns

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

3

1

0

0

3

1

0

0

Szabadidő-szervező

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichopedagógus

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmez és viselet-táros

 

 

 

 

 

 

 

 

Ápoló

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangszerkarbantartó

 

 

 

 

 

 

 

 

Úszómester

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszergazda

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai felügyelő

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

 

 

 

 

 

 

 

 

Szociális munkás

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógytornász

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai

2018-as statisztikai adatok alapján

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyamok

 

 

 

 

 

 

Össz esen ből lány

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

12

Össz esen

Gyermekek, tanulók száma

6

6

16

17

22

23

24

20

23

8

 

0

 

0

165

65

leány

3

1

4

6

10

10

12

9

9

1

 

0

 

0

65

0

más településről bejáró

0

1

4

5

7

11

4

6

21

4

 

0

 

0

63

22

egész napos iskolai oktatásban részesül

6

6

16

17

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

45

14

váltakozó (de-du) oktatásban részesül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

összevont osztályba járó

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

12

4

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

1

2

6

2

2

1

2

4

0

0

 

0

 

0

20

9

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő

1

1

5

8

6

5

6

2

0

0

 

0

 

0

34

11

napközis tanuló

0

0

0

0

22

23

20

17

0

0

 

0

 

0

82

40

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő

0

0

0

0

22

23

0

0

0

0

 

0

 

0

45

20

évfolyamismétlő (s14+s15)

0

0

3

5

3

8

10

5

2

0

 

0

 

0

36

15

leány

0

0

1

2

3

3

4

1

1

0

 

0

 

0

15

0

eredményesen végzett, de ismétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

évfolyamismétlésre utasított

0

0

3

5

3

8

10

5

2

0

 

0

 

0

36

15

magántanuló

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

 

0

 

0

1

0

ebből sajátos nevelési igényű

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

 

0

 

0

1

0

otthont nyújtó ellátásban részesülő

1

1

0

0

2

4

9

4

0

1

 

0

 

0

22

11

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

0

1

3

0

3

2

2

6

3

1

 

0

 

0

21

4

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

0

2

9

14

8

13

10

9

4

1

 

0

 

0

70

32

gimnáziumból jött

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

szakgimnáziumból jött

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

 

0

 

0

9

1

utolsó éves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

 

0

 

0

8

1

egy idegen nyelvet tanulók száma

0

0

0

17

22

23

23

20

10

0

 

0

 

0

115

48

kettő idegen nyelvet tanulók száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

nyelvoktatásban nem részesül

6

6

16

0

0

0

1

0

13

8

 

0

 

0

50

17

nyelvoktatás alól felmentett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

tandíjas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

térítési díjas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

3

5

12

13

14

15

13

10

7

0

 

0

 

0

92

39

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

0

0

2

0

3

2

1

1

3

1

 

0

 

0

13

3

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

0

0

0

4

0

4

3

6

3

0

 

0

 

0

20

8

kezdő évfolyamos tanulók száma

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

6

3

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031461

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

001 - Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031461&th=001

5 . Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A tanulók felvétele és az átvétele

A felvételi körzete: a Kormányhivatal által meghatározott, de Eger más kerületeiből és környező településekről is fogadunk tanulókat.

A tanulók felvételénél a köznevelési törvény szerint kell eljárni.

Az első osztályos tanulók felvételét az óvoda, nevelési tanácsadó, vagy a pedagógiai szakszolgálat javasolja. A felvételt az iskola igazgatója dönti el. Ugyancsak az ő hatásköre az osztályba sorolás elkészítése is, melynél kikéri az alsó tagozatos munkaközösség vezető véleményét.

A tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Kormányhivatal által megállapított időpontban kell beíratni.

A magasabb évfolyamra érkező tanuló felvételét az igazgató dönti el. Amennyiben különbözeti vizsgára van szükség, megfelelő időt biztosítunk a felkészülésre.

A kollégisták felvételéről a kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola igazgatója dönt. A kollégiumi tagsági viszony egy tanévre szól.

A felvételi döntésnél előálló különleges helyzet kritériumai: előnyben részesítendő az általános iskolában a körzetből jövő gyerekek, szakiskolában az SNI tanuló, valamint aki a tankötelezettségét kollégiumi elhelyezés hiányában nem tudná teljesíteni.

A beiratkozáshoz szükséges:

gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ száma,

a szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája,

az óvodai szakvélemény,

amennyiben a gyermek részt vett a nevelési tanácsadó, vagy szakértői bizottság vizsgálatán, az arról készült szakvélemény

Szakiskolai oktatás:

Beiskolázás feltételei: A felvételi eljárásban részt vesz eredményesen, enyhe értelmi fogyatékos tanuló szakvélemény alapján, orvosi alkalmasság

Szakképzési évfolyamokra:

OKJ szerinti képzés:

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók részére - kötelező 9/E évfolyam – Kétéves rész szakképesítés megszerzésére van lehetőség.

I.Textiltermék összeállító OKJ 2154202 rész-szakképesítés, illetve

II. Kerti munkás OKJ 2162201 rész-szakképesítés.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Beiratkozásra meghatározott idő:

Az első évfolyamos tanulóknál a Kormányhivatal által megállapított időpontban, 2020. április 01. és április 30. között.

A szakiskolai tanulóknál az Oktatási Hivatal által meghatározott időpontban a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet alapján, 2020. június 23.

A kollégiumi beiratkozás az iskolába való beíratással, illetve várakozó lista alapján történik a kollégiumi tagság 1 tanvére szól.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2019/2020-as tanévben engedélyezett osztályok, csoportok száma 12.

Általános iskolában: 6 osztály (1. és 4. osztály összevonva, valamint a 2-3. osztály)

Szakiskolában: 4 osztály

Kollégiumban: 2 csoport

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Intézményünkben nincs olyan köznevelési feladat, amely térítési díjat, tandíjat, egyéb díjfizetési kötelezettséget jelent.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Intézményünkben nem történt az intézmény munkájával összefüggő értékelés.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 7.00-tól 17 óráig tart nyitva. Ettől való eltérés az intézmény a kollégistáinak benntartózkodása ideje alatt lehetséges. Az épületben a nyitvatartási időn kívül csak előzetes engedély alapján lehet tartózkodni.

A technikai dolgozók munkanapokon a munkaköri leírásban meghatározott időben tartózkodnak az intézményben, mindenkor biztosítva, hogy az épületek nyitvatartási időben nyitva legyenek.

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az intézményben. A nyári szünet ügyeleti rendjét az igazgató határozza meg, melyet tanévzáró értekezleten közöl a nevelőtestülettel. A nyári ügyeleti rendet a bejáratnál el kell helyezni a szülők tájékoztatására.

Az intézmény épülete a város életében jelentős események alkalmával a fenntartó engedélyével mindenkor igénybe vehető.

A gyakorló területek munkarendje:

Az iskola szakmai tevékenységeit biztosító gyakorló területek helyszínei:

-Varroda

-Gyakorlókert

-Gépszín

A gyakorló területeken a munka 8.00 órától 15,00 óráig tarthat. A tanulók képzés melletti felügyeletét a munka és balesetvédelmi szabályok betartását a szakoktató köteles biztosítani.

A kollégium szorgalmi időben vasárnaptól péntekig tart nyitva.

A kollégium a tanulókat a szorgalmi idő első napján reggel 7.30 órától fogadja. A tanulók a kollégiumot a szorgalmi idő utolsó napját követő nap 17.00 óráig kötelesek elhagyni. Hétvégére a gyermekek, tanulók hazautazása pénteken a tanítás után történik, és hétfőn reggel a tanítás kezdetére kell visszaérkezniük. A visszautazókat szükséges esetben a kollégium vasárnap 17 órától fogadja.

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Tanítás nélküli munkanapok:

Nevelési értekezlet 2019. november 4.

2020. március 16.

Karácsony2019. december 20.

1 nap őszi kirándulás 2019. szeptember 18.

1 nap tavaszi kirándulás 2020. június 5.

Pályaválasztási nap 2020. április 3.

Szakiskola (7. nap) –2019. október 15.

Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai

Aradi vértanúk: 2019. október 6.

Felelős: osztályfőnökök, DÖK vezető

Köztársaság kikiáltásának ünnepe 2019. október 22. Felelős: 7. 8. osztály, Kocsis Ágnes, Árvainé Jakab Katalin Március 15. Nemzeti Ünnep 2020. március 13.

Felelős: 5. és 6. osztály Borosné Tóth Erika, Mayer Árpád

Kommunista diktatúrák áldozatainak emlék napja február 25.

Felelős: Szakiskolai osztályfőnökök

Holokauszt áldozatainak emlékére április 16.

Felelős: osztályfőnök, szakoktatók

Nemzeti Összetartozás Napja 2020. június 4.

Felelős: osztályfőnökök, Somogyi Nóra

- az iskolai, kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai

2019. szeptember 2. Tanévnyitó ünnepély

Mikulásvárás 2019. december 5.

Karácsony 2019. december 20.

Felelős: DÖK

Farsang 2020. február 23.

Felelős: DÖK

Arany János napok 2020 március 9-13.

Felelős: DÖK

2019. máj. 29. Gyereknap

Felelős: DÖK

Ballagás és tanévzáró ünnepély 2019. június 15.

Felelős: 7-8. osztály, 9/E,9-10. osztály, alsó tagozat.

A tanulók számára szervezett egyéb programok, rendezvények a kollégiumban

2019. szeptember 5. DÖK gyűlés tisztségviselők megválasztása

2019. szeptember Roma Szakkollégium Játékos vetélkedő

2019. október 3. Állatok Világnapja - vetélkedő

2019. október 17. Eger Vár napja – látogatás az Egri Várba

2019. november 11. Márton napi vetélkedő

2019. november 21. Fogászati vetélkedő

2019.november 28. Házi vers- és prózamondó verseny

2019. december Színes világ – földrajzi érdekességek Roma Szakkollégium

2019. december 5. Mikulásvárás

2019. december 16 -20. Ajándékkészítés karácsonyra

2020. január Sportverseny – Roma Szakkollégium

2020. január 21.Továbbtanulási tájékoztató

2020. január 22.Magyar Kultúra napja vetélkedő

2020. február Készülés az iskolai farsangra

2020. február 13. Bálint Nap – Roma Szakkollégiummal

2020. márc. 23.A Víz világnapja- vetélkedő

2020. április 7. Roma Nap a Roma Szakkollégiummal

2020. április 16. Irodalmi Kávéház a Költészet napja alkalmából

2020. április 22.A Föld napja- vetélkedő

2020. április 27-29. Ajándékkészítés Anyák napjára (általános iskolásoknak)

2020. május 11.Kirándulás a természetbe a Madarak és fák napja alkalmából

2020. június Év végi kirándulás

Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

Év eleji2019. szeptember 04. 16 óra

Tartják: osztályfőnökök

Téma: Az új tanév feladatai

Pályaválasztási 2020. január 15. 16 óra

Félévi2020. február 03.. 16 óra

Téma: az I. félév munkájának értékelése

8. osztályosok beiskolázása

Előadók: (felelősök) osztályfőnökök

Fogadó órák:

2019. november 06. 16 óra

2019. december 04. 16 óra

2020. március 04. 16 óra

2020. április 22. 16 óra

Kollégiumi értekezletek, fogadóórák

2019. szept. 2. Szülői értekezlet a kollégiumba beköltöző tanulók szüleinek

2019. október Fogadóóra az iskolai szülői értekezlet napján

2020. január 31. Az első félév munkájának értékelése

2020. január Fogadóóra az iskolai szülői értekezlet napján

2020. június 19. A második félév munkájának értékelése

Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontja(i)

2019. november 12., december 10. Szakiskola, kollégium

2020. február 10. Leendő első osztályosoknak

2019. március 23. Leendő első osztályosoknak

Kollégiumi nyílt napok:

2019. október 17.

2020. június 11.

Vizsgák rendje

Osztályozó vizsgák:

2020. január 21-22-23, június 3- 4-5.

Magántanulók:2020. január 21-22-23, június 3- 4-5.

Javítóvizsga: 2020. augusztus 27.

A vizsgák rendje (EMMI r. 7.§)

Írásbeli vizsga a szakképzésben2020. június 12. 8.00-tól gyakorlati vizsgatevékenység : 2020. június 15-26. (június 18.)

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Folyamatazonosító:T752835852232017AVez

Oktatási azonosító:75283585223

Eredmény rögzítésének dátuma:2017.03.10.

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása-Kiemelkedő területek

A célok meghatározásánál figyelembe veszi az intézmény sajátosságait, figyelmet fordít az esélyteremtésre. Olyan pályázatokat, programokat támogat, melyek hatékonyan szolgálják a tanulók felzárkóztatását, fejlesztését.

Fejleszthető területek

Az Országos kompetencia mérés eredményeinek megtartására, a tanulók neveltségi szintje nem teljesül maradéktalanul.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása-Kiemelkedő területek

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. Rendszeresen nyomon követi a közoktatásban zajló folyamatokat, ezekhez igazodó programot dolgoz ki. Kollégái számára továbbképzési lehetőségeket biztosít.

Fejleszthető területek

Nem mindig sikerül időben átadni az információkat.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása-Kiemelkedő területek

Naprakész információkkal rendelkezik. Hatékony kommunikációt folytat a nevelési folyamat minden résztvevőjével. Erős hivatástudattal rendelkezik. Pedagógiai és vezetői kommunikációját folyamatosan fejleszti. Részt vesz konferenciákon, képzéseken. Az itt szerzett tapasztalatokat munkatársaival megosztja.

Fejleszthető területek

Az információ áramlását hatékonyabbá tenni.

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása-Kiemelkedő területek

Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére, támogatja az innovációt, a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.

Fejleszthető területek

A vezetői feladatok arányos megosztása nem teljesül egészen.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása-Kiemelkedő területek

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozást. Az intézményi dokumentumokban kiemelt szerepet kap az integráció, az esélyegyenlőség biztosítása, folyamata. A célok meghatározásánál figyelembe veszi az intézmény sajátosságait.

Utolsó frissítés: 2019.10.28.

6 . Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031461

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: Lemorzsolódási és évismétlési mutatók általános iskola

Tanév Létszám (október 01.) Kimaradt tanulók Évismétlő tanulók

2019/2020 120 0 37

2018/2019 134 3 26

2017/2018 127 6 21

 

2016/2017 133 6 22

2015/2016 166 6 27

2014/2015 179 4 26

Lemorzsolódási és évismétlési mutatók szakiskola

Tanév Létszám (október 01.) Kimaradt tanulók Évismétlő tanulók

2019/2020 29 0 0

2018/2019 31 4 2

2017/2018 38 0 0

2016/2017 40 8 3

2015/2016 45 15 2

2014/2015 34 11 1

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=031461

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét a Pedagógiai program tartalmazza.

Tanórán kívüli foglalkozások

Napközis foglalkozások Sportprogramok, filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások, szakkörök hétvégi iskolai programok (Sportrendezvények, kulturális programok.) kirándulások, erdei iskolák, túrák

Diákönkormányzat által szervezett programok.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógiai program tartalmazza.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Alsó tagozat:

- Írásbeli házi feladatot hétvégére és a szünetekre nem adunk.

Felső tagozat:

- A hétvégére adott és az iskolában el nem végzett feladatoknál mindenképpen vegyük figyelembe a tanulók optimálisterhelésének mértékét (pihenésre, játszásra is legyen ideje!)

- Iskolai dolgozatok szabályai: csak napi 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,

- kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük:

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A szülők jórészt alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, sokuk munkanélküli illetve alkalmi munkát vállaló. A családiháttér és a sokszor ingerszegény környezet miatt az iskolai tanulás javára tolódik el igencsak hangsúlyosan az otthoni felkészülés. Emiatt az órarendek készítésekor kell nagyon odafigyelnünk az egyenletes terhelésre az egyes tantárgyak fajsúlyának, nehézségi fokának figyelembe vételével.

A tanulók akár még ugyanazon osztályon belül is különböző szintű adottságokkal és képességekkel rendelkeznek, mindemelletteltérő mértékű fejlődésüket is figyelembe kell vennünk.

Az otthoni (napközis, tanulószobai) tanulás hatékonyságának, nehéz és legfontosabb feltétele, hogy a tanuló tudjon önállóantanulni.

Meg kell tanítanunk a leggazdaságosabb szaktárgyi tanulási módszereket, a tantárgyak sajátos tanulási technikáit!

Tudnunk kell elemezni az ábrákat, diagramokat, képeket, térképeket!

Ismernünk kell a felszereléseik használatát!

Meg kell tanítanunk az egységekre tagolást, lényegkiemelést, fogalmak meghatározásának módját!

Minden esetben úgy kell szervezni az iskolai munkát, hogy az egyben az otthoni tanulásra is felkészítsen!

A tanulók képességeinek, fejlődésének figyelembe vételével igyekezzünk differenciált házi feladatokat adni;

A házi feladat mindig kapcsolódjon az előző tanítási óra tananyagához;

Célszerű egyéni tanulási sorrendeket alkalmazzunk;

A tantárgyak alapvető követelményeit ismerjék meg a napköziztető kollégák;

A tanév eleji (de évközin is) szülői értekezleten ismertessük a szülőkkel az otthoni felkészülés alapfeltételeit; kérjük, hogy aténylegesen otthonra hazavitt felszereléseket, eszközöket igyekezzenek épségben megőrizni és azokat a kért napra visszahozatni a tanulókkal. A hétvégére adott és az iskolában el nem végzett feladatoknál mindenképpen vegyük figyelembe a tanulók optimális terhelésének mértékét (pihenésre, játszásra is legyen ideje!)

Törekedjünk olyan egyéni (kutatómunka jellegű) feladatok adására, amelyek a gyakorlati élettel kapcsolatosak; Az otthonitanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Házirendje tartalmazza.

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje az osztályozóvizsgára jelentkezés módja határideje

A tanulmányok alatti vizsgák ( javítóvizsga, osztályozóvizsga, különbözeti vizsga,pótló vizsga) tervezett időpontját, a jelentkezés módját, határidejét az igazgató határozza meg a jogszabályi keretek között, az iskola munkatervében rögzítettek alapján,s hirdetés formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain, és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőző 40 nappal

.Osztályozóvizsgát tehet a tanuló:

ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól;

ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget;

ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehetőséget ad a jogszabályok szerint az osztályozóvizsgára,vagy ha egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása meghaladja az éves óraszám 30%-át;

ha felkészültségről független vizsgabizottság előtt ad számot.

Az osztályozóvizsga előírásai:

Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni.

Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni.

Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell.

A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdekében kijavíthatja.

Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll.

Az osztályzatot a bizottság állapítja meg.

Amennyiben a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

. Az értékelés rendje

A vizsgák értékelése

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik:

0 - 32% › elégtelen

33 - 50% › elégséges

51 - 75% › közepes

76 - 90% › jó

91 - 100% › jeles

A szóbeli és a gyakorlati vizsgarész értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.

Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredményt a vizsgarészekre adott osztályzatok átlagából kell számítani.

A vizsgák rendje

Az írásbeli vizsgák rendje:

Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, és a vizsgát szervező pedagógusnak (igazgatóhelyettes) adja át legkésőbbaz írásbeli vizsgát megelőző napon.

A vizsga teremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat.

A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni.

Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc.

Egy napon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető.

A szóbeli vizsgák rendje

A szóbeli vizsga kérdéseit a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének adja át legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőzőnapon.

A szóbeli vizsgák legalább 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdésekmegválaszolására gondolkodási időt kap

. Ezt követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki.

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsga előtt, legalább 15 perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt avizsgahelyiséget elhagyhatja.

A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai a Házirendben.

A tanulmányok alatti vizsgaszabályok (javító, pótló különbözeti, osztályozó)

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján – A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok)

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha: a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatttegyen eleget (pl. magántanulói státusz),

c) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntésealapján osztályozó vizsgát tehet:

Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítőszakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát

e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Egy osztályozó vizsga – a rövidítés kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Az osztályozó vizsgát az igazgató engedélyezi egyedi elbírálás alapján.

Osztályozó vizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: félévkor és év végén.

A vizsga várható időpontjait az igazgató jelöli ki, mely a munkatervben is megtalálható. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesül.

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga.

Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg.

A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt tájékoztatást kap. Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem tanulták az iskolánkban tanulandó valamelyik tantárgyat, vagy a tárgyon belül tartalmilag mást tanultak, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. Legfeljebb három tárgyból tehető különbözeti vizsga.

Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából, másik iskolatípusból (pl: szakiskolai osztályból, ahol más szakmai előkészítő felkészítést kapott) érkezik iskolánkba és az általa eddig tanultak, illetve az iskolánk helyi tantervében szereplő tananyag között tartalmi vagy tantárgyi különbség van.

Különbözeti vizsgát tanév közben is lehet tenni, legkésőbb az utolsó tanítási héten. A különbözeti vizsga időpontját az igazgató jelöli ki, a tanuló érkezésétől számítva 3 hónap felkészülési időt követően.

Sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell követni.

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.

Javító vizsga

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedélynélkül eltávozik

c) - az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. Ebben az esetben a sikertelen osztályozó vagykülönbözeti vizsgát követő vizsgaidőszakban kell javítóvizsgát tenni.

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 21 -től augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót, az intézmény honlapján tájékoztatja.

• Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

A szakképesítő vizsgát: a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 150/2012 (VII.6.)

Kormányrendelet szakmai és vizsgakövetelményekről 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet szabályainak megfelelően tehet.

Vizsgaidőszakok

A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Pótló vizsga letételére az igazgató a tanév tetszőleges időszakában rendkívüli vizsgaidőszakot szervezhet. A rendes vizsga-időszakokban bármelyik vizsgafajta letehető. A rendes vizsgaidőszakok a következők:

Félévi Az aktuális munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási napon belül,

Tavaszi Az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi vizsgaidőszak a szakképző végzős évfolyamon• Év végi Az aktuális munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet előtti 10 tanítási napon belül,

Nyári Augusztus hónap utolsó 10 munkanapja.

A rendes vizsgaidőszakok pontos dátumait az aktuális tanévre a szabályzat függelékében kell tanévenként meghatározni.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 2019. október 01.:

1. osztály 8 fő

2. osztály 7 fő

3. osztály 10 fő

4. osztály 14 fő

5. osztály 19 fő

6. osztály 22 fő

7. osztály 20 fő

8. osztály 20 fő

9/E osztály 14 fő

9/A osztály kerti munkás 5 fő

10/A osztály kerti munkás 4 fő

10/B osztály textiltermék-összeállító 6 fő

Utolsó frissítés: 2019.10.28.

7 . Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek

A szabadidős foglalkozások köre:

Szabadidős foglalkozások köre az SZMSZ-ben található.

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások a kollégiumban:

Ezt a pedagógus által irányított előre tervezett foglalkozást az Éves tanulói foglalkozási tervben minden tanév elején megajánlott kínálatból választja ki a tanuló. A választását írásban kell jeleznie a kollégiumvezetőnél legkésőbb az adott tanév szeptember 30-áig. A foglalkozáson ezt követően köteles részt venni.

Foglalkozások

1. Számítástechnika

2. Foci

Az előre tervezett szabadidős foglalkozásokon túl a tanulók részt vehetnek a szakkörök és diákkörök munkájában, sportrendezvényeken, vetélkedőkön, előadásokon, kiránduláson. Ezeken a programokon részvételük nem kötelező. A nevelő köteles azonban a megfelelő motivációs szint megteremtésére a tanulók tevékenységrepertoárjának bővítése érdekében.

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Nincs lehetőség externátusi ellátás igénybevételére.

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

Tanév eleji létszám 28 fő. Csoportok száma: 2

Utolsó frissítés: 2019.10.28.

8 . Működését meghatározó dokumentumok

 

Szervezeti és működési szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-031461-0

Házirend:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-031461-0