Közzétételi lista Iskola PDF Nyomtatás E-mail

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

1 fő gazdasági feladatokat ellátó adminisztrátor
1 fő iskolatitkár
1 fő karbantartó
2 fő takarító


1 fő gazdasági feladatokat ellátó adminisztrátor
Végzettsége: gimnáziumi érettségi

Munkaideje: 7,00-15,00 óráig

Feladatköre:

Pénzügyi feladatai:
Számlák átvétele, utalvány rendeletek kiállítása, aláírása, továbbítása.
Bevételhez kapcsolódó bizonylatok továbbítása, utalvány rendeletek kiállítása, aláírása, továbbítása.
Pályázatok elszámolása, analízis nyilvántartása, folyamatos adatszolgáltatás az önállóan gazdálkodó intézménnyel
Idegen szervek szolgáltatásáért számla fogadása, továbbítása az önállóan gazdálkodó intézmény felé.
Munkaügyi feladatok:
-    Valamennyi ki és belépő dolgozó munkaügyi iratainak elkészítése
-    Soros előrelépések nyilvántartása, előkészítése
-    Határozott időre szóló munkaszerződések nyilvántartása
-    Változóbér, távollét, nem rendszeres kifizetések számfejtése, jelentése a MÁK felé.
-    Jutalmak, tiszteletdíjak megbízási díjak folyamatos jelentése, számfejtése, bizonylatolása.
-    Napi kapcsolattatás a MÁK Illetményszámfejtési Irodájával

Egyéb feladatok:
-    Az iskolában használatos szigorú számadási nyomtatványok nyilvántartása, kezelése
-    Számlázás és kimenő számlák kezelése, továbbítása
-    Belső bizonylatok és egyéb számviteli okmányok őrzése
-    Dolgozóknak utazási igazolvány juttatása, érvényesítése, ügyeinek intézése.
-    Pedagógus igazolványok igénylése
-    Kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározása, állománybavételi bizonylatok elkészítése, selejtezés végrehajtása
-    Folyamatos (napi) kapcsolattartás az önállóan gazdálkodó intézménnyel
-    Egyéb, a napi munka folyamán adódó „gondnoki” munkakörrel kapcsolatos feladatok ellátása
-    A takarító, karbantartó munkájának felügyelete, irányítása, ellenőrzése.

1 fő iskolatitkár
Végzettsége: Szakközépiskola

Munkaideje: 7,00-15,00 óráig

Feladatköre:
-    Az iskolatitkár adminisztratív tevékenységével elősegíti a nevelő-oktató munka szervezését.
Ennek érdekében végzi mindazokat az aktuális feladatokat, amelyekre az intézményvezető és helyettesei utasítják.
Munkájához szükséges adminisztrációs és információs rendszert kialakítja, és azt rendszeresen karbantartja.
(Táblázatok, számítógépen feldolgozott adatok, elemzések, akták, dossziék, rendező elvek alapján gyűjtött anyagok)
A tanügyi anyagok kezelése, azok rendjének, esztétikájának, pontosságának betartása.
Az iskola iratkezelési és ügyviteli szabályzata szerinti ügyviteli feladatok ellátása.
Munkáját az iskola vezetője értékeli.
Feladatai még:
Határidők, beszámolási kötelezettségek, programok, tárgyalások nyilvántartása.
E programokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés, és ezek írásbeli rögzítése.
Posta elkészítése, feladása, bélyegnyilvántartás.
-    Előjegyzések, programok, megbeszélések egyeztetése kollégákkal, illetve külső személyekkel.
-    Üzenetek felvétele, telefonos visszahívások intézése.
-    Iratok kezelése, ezen dokumentumok magas színvonalú elkészítése.
-    Igazgatói munkához szükséges szabályzatok, jogszabálygyűjtemények rendelése, tárolása.
-    Vezetői értekezletek, középvezetői és felső vezetői emlékeztető készítése.
-    Tanulói beiratkozás lebonyolítása.
-    Éves statisztikai jelentés elkészítése
-    Önálló, kreatív, magas színvonalú munkavégzés.
-    Professzionális Word és Excel ismeret.
-    KIR-ben tanulók nyilvántartása.
-    Diákigazolványok rendezése.
-    Gondoskodik a munkaköréhez tartozó nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószerek folyamatos beszerzéséről, nyilvántartásáról.
-    Tankönyvrendelése, szétosztása, elszámolása.
-    Házipénztár kezelése.
Az iskola belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként kezeli, megszegésük fegyelmi eljárást von maga után.

1 fő karbantartó
Végzettsége: szakközépiskola
Szakképzettsége: finommechanikai műszerész, háztartási gépszerelő.

Munkaideje: 7,00-15,00 óráig

Feladatköre:

Az iskolához tartozó épületekkel, gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos mindenféle karbantartás elvégzése. Az iskola műszaki ellátásának, a tárgyi eszközök karbantartásának biztosítása.
Feladata a munkaterületre vonatkozó szabályok és utasítások megismerése, betartása.
A feltárt hiányosságok pótlása.
-    A fogyasztók mérése, ellenőrzése
-    Az energia ellátás zavartalanságának biztosítása,
-    Hatásfok, túlfűtés ellenőrzése
-    Épület, építmény állomány felügyelete, karbantartása
-    Hőközpont, hőenergia, elektromos hálózat, víz, gáz és csatornahálózat karbantartása
-    Az iskola összes eszközeinek karbantartása, javítása
-    Selejtezési eljárásban közreműködés
-    Karbantartáshoz szükséges anyagok beszerzése, épület körüli út, és az udvar rendben tartása
-    Eljáró hiányában eseti feladatok megoldása
-    A szakoktatóval együtt felel a tankert műveléséért, folyamatos rendbetételéért.
-    Az iskola udvarának tisztántartása, fák, bokrok gondozása, parkosítása állandó feladata
-    Közreműködik a költségvetés tervezésében szükséges műszaki adatok szolgáltatásában
-    Figyelemmel kíséri az iskola használatában lévő eszközök állagában bekövetkezett változásokat, jelzi a gazdasági adminisztrátor felé, illetve gondoskodik a hibák elhárításáról.
-    Gondoskodik a munkaterületén a biztonságos munkavégzés feltételeiről.
-    Gondoskodik a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásáról. 
-    Feladata ellátása során együttműködik az iskola valamennyi dolgozójával. Betartja a külső és belső utasításokban leírt szabályokat.


2 fő takarító

Végzettsége: 8 általános

Munkaideje: 7,00-15,00 óráig

Feladatkörük:

-    Tantermek, folyosók, mellékhelyiségek, irodák, szertárak folyamatos tisztántartása
-    Tavaszi, nyári, őszi nagytakarítást köteles elvégezni
-    Felújítás utáni nagytakarítást köteles elvégezni (ablakok, ajtók, bútorzat és egyéb felszerelések lemosása, tisztítása)
-    Ünnepségek előtti készülődésben segítség
-    Gondoskodnak a textíliák (terítő, függöny, stb.) mosásáról
-    Virágok gondozása, lemosása
-    Jelentik az észrevett rongálásokat, karbantartói munkák elvégzésének igényét
-    Felelnek az udvar tisztaságáért, rendjéért, udvari növények gondozásáért
-    Részt vesznek a kollégium takarításában, renden tatásában
-    Feletteseik utasítására olyan jellegű munkát is ellátnak, mely lényegüket tekintve egyértelműen tevékenységi körükbe tartozik, és az iskolai szükségszerűségből adódik.
-    Munkavégzés után gondoskodnak a helyiségek és bejárati ajtók biztonságos zárásáról
-    Betartják a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat
-    Feladatuk ellátása során együttműködnek az iskola valamennyi dolgozójával.

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve


AZ Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium mérési-értékelési eredményei letölthető formában érhetők el, az alábbi linkekre kattintva, PDF formátumban. Olvasásához az Adobe Acrobat Reader nevű program szükséges, mely innen letölthető.
6. osztály
8. osztály
10. osztály (adatok az oldal alján letölthetők)


4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói


 5. Általános iskolánkban a volt tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testnevelés lehetősége
Szakkörök:

- angol
- rajz
- hangszeres zene
- vöröskeresztes
Tömegsport: heti 2 óra osztályonként, az 1., 2., 5., 6. és 9., 10. évfolyamon mindennapos testnevelés került bevezetésre.


7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Alsó tagozat:

-    Írásbeli házi feladatot hétvégére és a szünetekre nem adunk.
Felső tagozat:
-    A hétvégére adott és az iskolában el nem végzett feladatoknál mindenképpen vegyük figyelembe a tanulók optimális terhelésének mértékét (pihenésre, játszásra is legyen ideje!)

-    Iskolai dolgozatok szabályai:
csak napi 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,
-    kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük:


8.  Tanév rendje
A tanítási napok száma az általános iskolában 183, a középiskolában 182 tanítási nap, ami 36 hétnek felel meg.

Munkarend, működési terv

 

Munkarend:

Első tanítási nap:                                           2014. szeptember 1.

Felnőttképzésben:                                          2014. szeptember 15.

Utolsó tanítási nap:                                        2015. június 15.

a szakképző évfolyamokon                           2015. április 30.

Felnőttképzésben:                                          A kötelező órák letanításakor

I. Az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjének meghatározása

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása (EMMI r. 4.§)

Tanítás nélküli munkanapok:

Nevelési értekezlet:

2014. december 11.  Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés az iskolában

2015. február 4. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása

-szövegértés-szövegalkotás az 1-8. évfolyamon

Karácsony: 2014. december 19.

1 nap tavaszi kirándulás: 2015. június

1 nap Ökonap: 2015. május 23.

Szakiskolában A szakma kiváló tanulói című program meglátogatása.

 

Kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok időpontja, témája:

Megegyezik az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjával és témájával

 

Tanítási szünetek időtartama (EMMI r. 5.§):

Őszi szünet:                                                   2014. október 27 – október 31.

Téli szünet:                                                    2014. december 22 – december 31.

Tavaszi szünet:                                              2015. április 2 – április 7

 

Munkanap ünnepnap  áthelyezés miatt:

október 18. (szombat) október 24. helyett,

december 13. (szombat) december 24. helyett

január 10. (szombat) január 2. helyett

 

Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai:

Aradi vértanúk: 2014. október 6.

Felelős: osztályfőnökök, DÖK vezető

Köztársaság kikiáltásának ünnepe 2014. október 22.

Felelős: 7.  8. osztály, Kovács Pálné, Borosné Tóth Erika

Karácsony 2014. december 19.

Felelős: DÖK

Március 15. Nemzeti Ünnep 2015. március 14.

Felelős: 5. és 6. osztály Kocsis Ágnes, Kovácsné Soós Edit

Kommunista diktatúrák áldozatainak emlék napja február 25.

Felelős: Szakiskolai osztályfőnökök

Holokauszt áldozatainak emlékére április 16.

Felelős: osztályfőnök, szakoktatók

Nemzeti Összetartozás Napja            2015. június 4.

Felelős: osztályfőnökök, Bakóné Somogyi Nóra

Ballagás és tanévzáró ünnepély 2015. június 15.

Felelős: 7-8. osztály, 9-12. osztály, alsó tagozat.

Farsang, Gyermeknap, Arany János Napok

 

Az iskolai, kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai:

2014. szept. 1.          Kollégiumi tanévnyitó

2014. dec. 6.            Mikulásvárás

2014. dec. 19.          Karácsonyi ünnepség

2015. márc. 5.          Farsang

2015. március 31.     Húsvéti hagyományok

2015. máj. 23.          Öko-nap,Gyereknap

 

A tanulók számára szervezett egyéb programok, rendezvények:

2014. szept.             Takarítási világnaphoz csatlakozás, folyamatos takarítás

2014. szept. 11.       DÖK gyűlés tisztségviselők megválasztása

2014. nov.               Színes világ – földrajzi érdekességek

2014. nov. 11.         Márton napi vetélkedő

2014. nov. 21.         Házi vers- és prózamondó verseny

2014. nov. 28.         Logikai vetélkedő

2014. dec. 16 -19.   Ajándékkészítés karácsonyra

2015. jan. 21.          Továbbtanulási tájékoztató

2015. jan. 9.            Keresztrejtvényfejtő verseny

2015. jan. 23.          Kultúra napi vetélkedő

2015. márc. 21.       A Víz világnapja- vetélkedő

2015. ápr. 10.          Irodalmi vetélkedő a Költészet napja alkalmából

2015. ápr. 16.          Játékos természettudományi totó

2015. ápr. 22.          A Föld napja- vetélkedő

2015. ápr. 22-30.     Ajándékkészítés Anyák napjára (általános iskolásoknak)

2015. máj. 8.           Kirándulás a természetbe a Madarak és fák napja alkalmából

 

Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai:


Szülői értekezletek:

Év eleji: 2014. szeptember 01.   16 óra

2014. szeptember 10.   16 óra

Pályaválasztási: 2015. január 22.  16 óra

Félévi: 2015. január 22. 16 óra

 

Fogadó órák:

2014. november 12.      16 óra

2014. december 10.      16 óra

2015. február 11.          16 óra

2015. március 18.         16 óra

 

Kollégiumi értekezletek, fogadóórák:

2014. szept. 1.          Szülői értekezlet a 9. évfolyamos tanulók szüleinek

2014. szeptember 10. Fogadóóra az iskolai szülői értekezlet napján

2015. jan. 22.           Az első félév munkájának értékelése

2015. febr.11.           Fogadóóra az iskolai szülői értekezlet napján

2015. jún. 30.           A második félév munkájának értékelése

 

Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontja(i):

Iskolai nyílt napok:

2014. december 09. Általános iskola, szakiskola, kollégium

2015. március 18. Leendő első osztályosoknak

 

Kollégiumi nyílt napok:

2014. okt. 14.

2015. jún. 05.

 

Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja:

A köznevelési törvény 80§ (1.) bekezdésében foglaltak alapján, gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról, melynek időpontja:

NETFIT vizsgálat: 2015. január 5. – május 27.

 

Vizsgák rendje:

Osztályozó vizsgák:

Felnőttképzésben: 2015. január minden évfolyamnak a félév lezárta előtti  tanítási napokon és június 17-18.

Magántanulók: 2015. január 8 - 10, június 17 – 18.

Osztályozó és javítóvizsga: 2015. augusztus 25 – 26.

 

A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása:

A második  (hétfő 4.óra) és az ötödik-hatodik(összevonva) évfolyam tanulói összevonva, órarend szerint kedden 4. órában az iskolában.

 

Felvételi eljárás a középiskolában:

Az szülők tájékoztatása a középiskolába való felvételi eljárás rendjéről: 2014. november 12.

Felelős: Borosné Tóth Erika

A jelentkezési lapok továbbítása középfokú iskolákba: 2015. február 13.

Beiratkozás a középfokú képzésre: 2015. június 24.

 

9. Az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 2012/2013. tanév létszáma


Az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 2014/2015. tanév létszáma

 

Létszám

Normál

SNI -ből

SNI 2 főnek számít

SNI 3 főnek számít

BTNM

Számított létszám

Ált. Isk.

 

 

 

 

 

 

1. o.

18

16

2

2

 

 


2. o.

15

13

2

2

 

2


3. o.

17

16

1

1

 

9


4. o.

17

11

6

5

1

2


Össz.:

67

56

11

10

1

13

0

5. o.

23

20

3

3

 

7


6. o.

20

18

2

2

 

3


7. o.

21

18

3

3

 

3


8. o.

22

19

4

4

 

1


Össz.:

86

75

12

12

0

14


Ált.Iskola nappali tag.

153

131

23

22

1

27

0

Szakiskola

 

 

 

 

 

 

 

9.E o.

14

 

14

14

 

 

 

9. o

9

 

9

9

 

 

 

Kerti munkás 11.

 

 

 

 

 

 

 

Kerti munkás 12.

11

 

11

8

3

 

 

Szakisk. Össz.:

34

0

34

31

3

0

0

Ált. Isk. és Szakisk. létsz. nappali

187

131

57

53

4

27

0

Felnőtt okt. levelező tag.

 

 

 

 

 

 

 

6. osztály

-

 

 

 

 

 

 

7. osztály

10

 

 

 

 

 

 

8. osztály

16

 

 

 

 

 

 

Összes felnőtt okt.

26

0

0

0

0

0

0

Kollégium létszám

29

 

 

 

 

 

 

Intézményi létszám

213

131

57

53

4

27

0

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_S10.osztály[10. osztály]930 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_S6. osztály[6. osztály]824 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_S8. osutály[8. osztály]963 Kb
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 18 vendég böngészi

Kép találomra

romanap3.jpg

Hirdetés

Kiemelt weblapok:
Joomla!
Joomla! A világ legnépszerűbb és legelterjedtebben használt nyílt forráskódú projektje.
JoomlaCode
JoomlaCode, fejlesztés és terjesztés egyszerűen.
Joomla! Extensions
Joomla! komponensek, modulok, beépülők és fordítások a közösségtől a közösségnek.
Joomla! Shop
Ahol csak Joomla!-portéka kapható.